uprava zks.jpg


Poslední aktualizace stránek provedena ve dne: 10.11.2018

RWSERVIS@SEZNAM.CZ

Nové stránky již za pár dní

malá ochutnávka :-)
re.jpg

1. Obecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„Občanský zákoník“). Vztahuje se na zboží,u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen„lhůta k uplatnění“) uplatňována práva strany kupující z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2.„Prodávajícím“se rozumí pan , podnikající na základě živnostenského oprávnění, vydaného v souladu se zákonem  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, prostřednictvím internetového obchodu rwservis se sídlem Lhota Veselka 9, 25701 Postupice.

1.3.„Kupující“je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4.Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případěvadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

1.5.„Reklamací“se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu Lhota Veselka 9, 25701 Postupice, e-mailem na adresu rwservis@seznam.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 776 463 033 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

2. Rozsah odpovědnosti za vady

2.1.Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

2.2.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

·         kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

·         kupující si vadu sám způsobil.

·         právo z vady nebylo uplatněno ve lhůtě k uplatnění.

·         při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.

·         při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.

·         při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

·         při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.

·         při poškození zboží živelnou událostí.

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

3.2.Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3.Konkrétní délka lhůty je u každého zboží uvedena v potvrzení.

3.4.Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

4. Právní nároky z odpovědnosti za vady

4.1.Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2.Kupující má zejména právo:

·         i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

·         na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

·         na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

·         na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

·         na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

4.3.Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Převzetí zboží

5.1.Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2.Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 776 463 033, emailem na rwservis@seznam.cz nebo písemně na adresu Lhota Veselka 9, 25701 Postupice.

6. Vystavení písemného potvrzení

6.1.Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

6.2.Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

6.3.Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně výrobního čísla a data převzetí a odešle na adresu Lhota Veselka 9, 25701 Postupice. Prodávající vzorový formulář potvrdí a zašle zpět kupujícímu.

7. Vyřízení reklamace

7.1.Reklamace vyřizuje internetový obchod rwservis prostřednictvím telefonu na čísle +420 776 463 033 nebo na emailové adrese rwservis@seznam.cz.

7.2.Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit.

7.3.Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

7.4.Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu a ostatního příslušenství.

7.5.Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

7.6.Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

7.7.Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

7.8.Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.9.O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

Partneři stránek jsou
Podpořte mě
Já podpořím Vás
Lepená grafika
polepy aut a výloh

Petr Beran
Obřanská 593
664 01 Bílovice nad Svitavou
GSM: 737 805 640

e-mail: info@lepenagrafika.cz 
Webmaster - konečná úprava stránek: Roman Wachauf
2015 - 2018
________________
tvorba stránek: www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one